Qua mây nằm thấy trời vàng,
Cuồng điên gió bấc gầm vang bất ngờ.
Thần sông đã trợ hứng thơ,
Buồm xuân tuyết đẩy sang bờ Mã Đương.

tửu tận tình do tại