Mặt trời trong sáng đã lên,
Chập chùng núi tuyết soi bên cô thành.
Địch chưa thổi mơ lìa cành,
Gió đông vừa chớm liễu xanh nhẹ vờn.
Tóc mây suốt vạn dặm sương,
Mười năm binh lửa thảm thương dân tình.
Đến nay điềm tốt chợt sinh,
Già quê mong được thái bình lắm khi.

tửu tận tình do tại