Đào dẻ trước đây đã nếm thường,
Yêu phong vị mới của nam phương.
Tốn hao Lục Giả ngàn vàng đã,
Trao đến tơ hồng Thập bát nương.

tửu tận tình do tại