Phun cát sương dày muốn bốc hơi,
Không trăng đường phế tối mù khơi.
Mười dặm cỏ vàng mờ mịt núi,
Mã Lăng thấp thoáng dưới lửa trời.

tửu tận tình do tại