Liễu xanh hạnh nở mới nguyên,
Vui buồn cành lá tách miền phồn hoa.
Kinh đô ít luyến khi xa,
Tây sơn ngàn núi ấy là cố nhân.

tửu tận tình do tại