Lên yên rồi để chia bào,
Bên đường roi ngựa cớ sao bỗng dừng.
Đời người tan hợp không chừng,
Phải chăng gặp lại cũng thuần nhờ duyên.

tửu tận tình do tại