Tôi như khách cưỡi lừa,
Đường đi nhiều trái ngang.
Sáu năm gặp ba bận,
Cay đắng vượt Tang Càn.

tửu tận tình do tại