Chưa có đánh giá nào
34 bài thơ
Tạo ngày 02/10/2005 22:06 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 06/04/2007 18:44 bởi Vanachi
Tề là tên nước Tề, vốn là đất của Sảng cưu thị trong thời vua Thiếu Hạo, theo sách Vũ Cống là khu vực Thanh Châu. Chu Vũ Vương lấy đất ấy phong cho Thái Công Vọng. Nước ấy phía đông tiếp đến biển, phía tây tiếp đến sông Hoàng Hà. phía nam tiếp đến Mục Lăng, phía bắc tiếp đến Vô Đệ.

Thái Công Vọng họ Khương, vốn dòng dõi của Tứ Nhạc, khi đã được phong ở đất Tề, ngài lo việc công nghệ, việc buôn bán được khai thông. Và mối lợi về cá muối được thuận tiện, dân chúng quy phụ càng đông, cho nên trở thành một nước lớn.

Nay những châu Thanh, Tề, Tri, Duy, Đức là khu vực nước Tề vậy.