Đây là tập thơ chữ Hán của Phạm Đình Hổ

 

Đề Tiêu Tương bát cảnh đồ - 題瀟湘八景圖