Tập thơ Hạt lại gieo (NXB Văn học, 1984).

Yên mãi, yên rồi, đậu hết yên
Cuộc đời như miếng đất phì nhiêu
Trồng bao nhiêu vụ còn tươi tốt
Hạt gặt xong rồi, hạt lại gieo.