Đường về Ân Phú quê cha
Sông La uốn khúc, Mồng Ga núi gần.
Đường về quê mẹ quen chân
Tam Soa bến cũ bao lần đò xuôi
Bởi vì sao, quê hương ơi
Gương sông bóng núi một đời vấn vương
Một đời mòn gót nghìn đường
Bước về đầu xóm rưng rưng lệ nhoà.


1981

Nguồn: Huy Cận, Hạt lại gieo, NXB Văn học, 1984