Anh biết yêu em đã muộn màng
Nhìn em trăm bận chỉ nhìn ngang
Biết rằng nhìn thẳng thêm đau đớn
Anh sợ tình ta sẽ dở dang...

Muốn trốn em, mà trốn được nào!
Mắt em thầm gọi sắc như dao
Mỗi lần gặp lại lòng đau điếng
Trốn cả lòng anh trốn được sao!

Em hỡi lòng anh yêu đã sâu
Yêu em ngay tự thuở ban đầu
Gặp em, như nín lòng anh lại
Tình chớm, anh đà sợ mất nhau.

Em hỡi! Yêu nhau chẳng muộn màng!
Lửa bền trong đá mấy muôn năm.
Lửa đôi ta chẳng cùng nhau đượm
Sẽ đốt lòng ta ra bụi than.


Nguồn: Huy Cận, Hạt lại gieo, NXB Văn học, 1984