Tập thơ Đất nở hoa (NXB Văn học, 1960), gồm những bài thơ làm trong thời gian 1958-1959.