Anh em ơi! Ta tới trăng rồi!
Trăng sao cũng hoá xứ người từ đây.
Trạm đầu vũ trụ xinh thay
Nửa quen nửa lạ đặt ngay cờ hồng.

Mẹ ơi! Mua cốm, mua hồng,
Mua con cá chép lượn vòng con chơi.
Trăng cao, trăng đẹp, trăng ngời
Mua tàu vũ trụ con ngồi lên trăng.


Trung thu 1959

Nguồn:
1. Huy Cận, Đất nở hoa, NXB Văn học, 1960
2. SGK Tiếng Việt 2, tập 2, NXB Giáo dục, 2002