Dậy trước mặt trời, dậy trước biển
Bốn giờ xe tiến lên tầng cao.
Cẩm Phả đèn chăng như lưới nhện,
Xe ta lướt giữa hai trời cao.

Ta đoàn thợ mỏ già cùng trẻ
Lớp lớp chia nhau tầng núi xẻ.
Than ơi! Nằm ngủ quá lâu rồi
Hãy dậy mà xây đời mới mề.

Trùng trùng than đứng lại than nằm
Than chạy xuyên non, xuống biển ngầm.
Bước rộng mùa xuân đi thuở ấy
Sáng nay còn động lớp sương lam.


10-1958

Nguồn: Huy Cận, Đất nở hoa, NXB Văn học, 1960