送北使牛亮

安南老宰不能詩,
空把茶甌送客歸。
圓傘山青瀘水碧,
隨風直入五雲飛。

 

Tống bắc sứ Ngưu Lượng

An Nam lão tể bất năng thi,
Không bả trà âu tống khách quy.
Viên Tản sơn thanh, Lô thuỷ bích,
Tuỳ phong trực nhập ngũ vân phi.

 

Dịch nghĩa

Tể tướng già An Nam không hay làm thơ,
Chỉ mang bình trà tiễn khách về.
Núi Tản xanh xanh, sông Lô biêng biếc,
Khách theo gió đi thẳng về phía mây ngũ sắc đang bay.


Khảo dị: Sách Nam Ông mộng lục của Hồ Nguyên Trừng chép bài thơ này như sau:
送元使詩
安南老相不能詩,
空對金樽送客歸。
圓傘山高瀘水碧,
遙瞻玉節五雲飛。

Tống Nguyên sứ thi
An Nam lão tướng bất năng thi,
Không đối kim tôn tống khách quy.
Viên Tản sơn cao, Lô thuỷ bích,
Dao chiêm ngọc tiết ngũ vân phi.

Tiễn sứ Nguyên
Lão Tể tướng nước An Nam không thạo làm thơ,
Ngồi suông trước chén vàng tiễn khách ra về.
Núi Tản Viên cao, dòng lô Thuỷ biếc,
Vời trông theo cờ sứ bay vào năm thức mây.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Sáng

An Nam lão tướng chẳng hay thơ,
Xin có bình trà buổi tiễn đưa.
Kìa Tản Viên xanh, Lô thuỷ biếc,
Mây lành đón khách thẳng bay về.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tể tướng An Nam thơ chẳng giỏi
Tiễn ông về Bắc một bình trà
Sông Lô núi Tản màu xanh biếc
Năm sắc mây lành theo gió bay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Văn Khởi

An Nam lão tướng chẳng hay thơ
Không lẽ ngồi suông buổi tiễn đưa
Kìa Tản Viên cao, Lô nước biếc
Vời trông cờ tiết dẫn mây về.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Lão tể An Nam thơ chẳng hay
Chỉ có trà suông tiễn khách này
Tản viên non biếc dòng Lô biếc
Cưỡi gió theo vào năm sắc mây

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tể tướng An Nam không viết thơ,
Mang ra tiễn khách một bình trà.
Xanh xanh núi Tản dòng Lô biếc,
Năm sắc mây lành bay gió xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trung tâm Nghiên cứu Quốc học

Tể tướng An Nam thơ chẳng hay
Ấm trà đưa khách buổi chia tay
Núi Tản Viên xanh, Lô nước biếc
Cưỡi gió vào mây ngũ sắc bay


Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, Toàn Việt thi lục (tập 1), Lê Quý Đôn, NXB Văn học, 2019
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời