Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài)
- Quan Hán Khanh (14 bài)
- Vương Miện (20 bài)
- Dương Duy Trinh (29 bài)
- Mã Trí Viễn (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 05/11/2018 22:01 bởi Vanachi
Vương Nghi 王沂 tự Sư Lỗ 師魯 (có bản chép là Tư Lỗ 思魯), đỗ tiến sĩ năm Diên Hựu thứ 2 (1315), nhậm qua các chức Lâm Hoài huyện doãn, Sùng Châu đồng tri, Hàn Lâm biên tu, Quốc Tử bác sĩ, Hàn Lâm đãi chế, Lễ bộ thượng thư. Ông từng chủ trì khoa thi năm Nguyên Thống thứ nhất (1333), biên định sử ba triều Liêu, Kim, Tống. Ông qua đời khoảng sau năm Chí Chính thứ 22 (1362).

Ông giỏi cả văn, thơ, có Y Tân tập 伊濱集 ban đầu thất lạc nên các tài liệu bàn luận về văn thơ đời Nguyên ít nhắc tới Vương Nghi. Nguyên thi tuyển biên soạn đầu đời Thanh chưa có thơ ông, tới đời Càn Long sửa Tứ khố toàn thư lấy từ Vĩnh Lạc đại điểnNguyên thi tuyển 24 quyển, trong đó văn thơ 12 quyển.