Ánh sáng toả Nam Minh,
Văn Tinh dõi sứ tinh.
Kê Lâm truyền câu đẹp,
Đồng trụ khắc lời minh.
Bóng nhật gieo sóng bạc,
Gió xuân thổi biển xanh.
Xin dây chờ dưới trướng,
Nhướng mắt đợi vân bình.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.