Viêm phương cách vạn dặm,
Xe lọng bao giờ về?
Hải quốc khen tiết thẳng,
Giang thần phục tài kỳ.
Hết lòng lập công lạ,
Muốn mở rộng biên-thuỳ.
Tre lụa lưu tên họ,
Đời người cũng sướng ghê.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.