Viêm phương cách vạn dặm,
Xe lọng bao giờ về?
Hải quốc khen tiết thẳng,
Giang thần phục tài kỳ.
Hết lòng lập công lạ,
Muốn mở rộng biên-thuỳ.
Tre lụa lưu tên họ,
Đời người cũng sướng ghê.


(Thông tin nguồn tham khảo đã được ẩn)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.