Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài thơ)
- Quan Hán Khanh (14 bài thơ)
- Mã Trí Viễn (1 bài thơ)
- Trương Viêm (6 bài thơ)
- Bạch Phác (2 bài thơ)
Tạo ngày 27/10/2018 23:57 bởi Vanachi
Hồ Chi Duật 胡祗遹 (1227-1293) tự Thiệu Văn 紹聞, người Vũ An, Từ Châu, làm quan cho nhà Nguyên đến Lễ bộ thượng thư.