Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Uẩn (2 bài)
- Phương Hồi (1 bài)
- Bạch Phác (2 bài)
- Tạ Phương Đắc (5 bài)
- Đổng Văn Dụng (3 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 27/10/2018 23:57 bởi Vanachi
Hồ Chi Duật 胡祗遹 (1227-1293) tự Thiệu Văn 紹聞, người Vũ An, Từ Châu, làm quan cho nhà Nguyên đến Lễ bộ thượng thư.