Tơ bay hoa rụng hướng đông trôi,
Xuân đã qua rồi giữ được đâu.
Thêm hận gió xuân cũng đi mất,
Thổi mộng theo người đến Giao Châu.

tửu tận tình do tại