Mấy độ chiến tranh ngọn sóng tràn,
Lão thần một tiếng Mán Mường an,
Chúa ta phước lớn như trời bể,
Phía bắc lầu cao hứng gió nhàn.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.