Mấy độ chiến tranh ngọn sóng tràn,
Lão thần một tiếng Mán Mường an,
Chúa ta phước lớn như trời bể,
Phía bắc lầu cao hứng gió nhàn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.