07/10/2022 20:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Phó Dữ Lệ tá sứ An Nam
送傅與礪佐使安南

Tác giả: Vương Nghi - 王沂

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi Vanachi vào 05/11/2018 22:26

 

Nguyên tác

光色動南溟,
文星逐使星。
雞林傳秀句,
銅柱勒新銘。
落日鯨波白,
春風瘴海青。
請纓應幕下,
拭目待雲軿。

Phiên âm

Quang sắc động Nam minh[1],
Văn tinh[2] trục sứ tinh.
Kê Lâm[3] truyền tú cú,
Đồng trụ lặc tân minh.
Lạc nhật kình ba bạch,
Xuân phong chướng hải thanh.
Thỉnh anh[4] ưng mán hạ,
Thức mục đãi vân bình[5].

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Ánh sáng toả Nam Minh,
Văn Tinh dõi sứ tinh.
Kê Lâm truyền câu đẹp,
Đồng trụ khắc lời minh.
Bóng nhật gieo sóng bạc,
Gió xuân thổi biển xanh.
Xin dây chờ dưới trướng[6],
Nhướng mắt đợi vân bình.
Bài thơ này được làm khi tiễn Phó Dữ Lệ, sứ thần nhà Nguyên trong một lần được phái sang nhà Trần nước ta, được chép trong An Nam chí lược.

Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
[1] Biển phương Nam.
[2] Chỉ Phó Dữ Lệ.
[3] Tức nước Tân La. Năm Thoát Giải (niên hiệu của vua nước Tân La) thứ 9 (tức năm Vĩnh Bình thứ 8 đời vua Hán Minh Đế, C.N. 65), rừng thuỷ lâm ở phía tây thành kinh đô Từ La Phạt có kê quái (con gà thành quái), bèn đổi tên là Kê Lâm, nhân dùng làm quốc hiệu. Đời sau gọi nước Triều Tiên là Kê Lâm.
[4] Tích Chung Quân xin dải lụa dài để bắt vua nước Việt.
[5] Vân bình cũng như vân xa, ý nói chờ xe mây sứ giả trở về.
[6] Bản dịch dựa theo bản in thiếu câu 7, người đăng dịch bổ sung thêm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Nghi » Tống Phó Dữ Lệ tá sứ An Nam