Dưới đây là các bài dịch của Đào Văn Khởi. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đề Huyền Thiên quán (Trần Nguyên Đán): Bản dịch của Đào Văn Khởi

Lên trời vẫn còn dễ,
Phò vua khó lắm thay.
Sáu chục năm sống gắng,
Mình sang, hổ thẹn thay.

Ảnh đại diện

Đề Phạm điện soái gia trang (Trần Thiên Trạch): Bản dịch của Đào Văn Khởi

Mấy lớp cầu vồng thâm thấp xây
Nao nao dòng nước rẽ đông tây
Không vì thưởng thức mai cùng đá
Ai dễ đưa quan đến chốn này

Ảnh đại diện

Tống bắc sứ Ngưu Lượng (Trần Nghệ Tông): Bản dịch của Đào Văn Khởi

An Nam lão tướng chẳng hay thơ
Không lẽ ngồi suông buổi tiễn đưa
Kìa Tản Viên cao, Lô nước biếc
Vời trông cờ tiết dẫn mây về.

Ảnh đại diện

Truy vãn Sầm Lâu thi (Nguyễn Trung Ngạn): Bản dịch của Đào Văn Khởi

Đời ta chẳng biết bác Sầm Lâu,
Mở đọc thơ xưa lại gật đầu.
“Tơi nón Ngũ hồ hơn ấn tín,
Dâu gai dăm mẫu át công hầu.”
Thế gian lời ấy nào ai nói,
Muôn thuở văn này được mấy câu,
Dám nâng chén rượu người đâu nhỉ,
Mênh mang khói sóng lại dâng sầu

Ảnh đại diện

Ký đài trung liêu hữu thi (Trần Nguyên Đán): Bản dịch của Đào Văn Khởi

Rời đài ngữ sử đến chân trời.
Ngoảnh lại lòng đau việc trái sai.
Chốn bụi kinh thành mau tuổi lão,
Ngũ hồ mưa gió khách xa khơi
Nho phong chuyện cũ, người khong sức
Thế nước mơ hồ những muốn thôi.
Hưng vong kim cổ gương soi đó
Sao chẳng dâng thư đến cõi trời?

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]