“Hoàng hoa” dứt hát, rượu tàng tàng.
Trước cửa đô thành ngựa buộc cương.
Vâng lãnh tiết mao từ Bắc khuyết,
Tuyên truyền ngọc chiếu đến Nam bang.
Thơ hay giá trọng rừng kê quái,
Chí cả gan lỳ chốn hổ lang.
Dụ Thục, Tương Như xong sứ mạng,
Mau quay chèo quế vượt sông Tương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.