27/09/2023 03:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống bắc sứ Ngưu Lượng
送北使牛亮

Tác giả: Trần Nghệ Tông - 陳藝宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 16/09/2008 10:41

 

Nguyên tác

安南老宰不能詩,
空把茶甌送客歸。
圓傘山青瀘水碧,
隨風直入五雲飛。

Phiên âm

An Nam lão tể bất năng thi,
Không bả trà âu tống khách quy.
Viên Tản sơn thanh, Lô thuỷ bích,
Tuỳ phong trực nhập ngũ vân phi.

Dịch nghĩa

Tể tướng già An Nam không hay làm thơ,
Chỉ mang bình trà tiễn khách về.
Núi Tản xanh xanh, sông Lô biêng biếc,
Khách theo gió đi thẳng về phía mây ngũ sắc đang bay.

Bản dịch của Trần Lê Sáng

An Nam lão tướng chẳng hay thơ,
Xin có bình trà buổi tiễn đưa.
Kìa Tản Viên xanh, Lô thuỷ biếc,
Mây lành đón khách thẳng bay về.
Khảo dị: Sách Nam Ông mộng lục của Hồ Nguyên Trừng chép bài thơ này như sau:
送元使詩
安南老相不能詩,
空對金樽送客歸。
圓傘山高瀘水碧,
遙瞻玉節五雲飛。

Tống Nguyên sứ thi
An Nam lão tướng bất năng thi,
Không đối kim tôn tống khách quy.
Viên Tản sơn cao, Lô thuỷ bích,
Dao chiêm ngọc tiết ngũ vân phi.

Tiễn sứ Nguyên
Lão Tể tướng nước An Nam không thạo làm thơ,
Ngồi suông trước chén vàng tiễn khách ra về.
Núi Tản Viên cao, dòng lô Thuỷ biếc,
Vời trông theo cờ sứ bay vào năm thức mây.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Nghệ Tông » Tống bắc sứ Ngưu Lượng