Lý Đông Dương 李東陽 (1447-1516) tự Tân Chi 賓之, hiệu Tây Nhai 西涯, người Hồ Quảng, Trà Lăng, Hồ Nam, đỗ tiến sĩ năm 1464, giữ chức biên tu (sửa, hiệu đính sách) hàn lâm viện, Hữu thị lang bộ Lễ, học sĩ Văn Uyên các, tham gia triều chánh suốt 18 năm. Về sau thấy hoạn quan chuyên quyền, không can ngăn được nên xin về quê dưỡng lão. Ông chủ biên hoặc tham gia biên soạn Thông giám toản yếu 通鑒纂要, Hoài Lộc đường tập 怀麓堂集 100 quyển, Tứ khố toàn thư 四庫全書, làm nhiều thơ điệu dân ca vùng quê Trà Lăng.