Hứng chưa tàn buồn ca chém đất
Cán kiếm còn gõ hát khi về
Vải thô áo ngắn gió thu
Mưa đêm thêm lạnh giấc mơ giang hồ
Cây trút lá thấy lo năm hết
Trải tình người chơi thật khó khăn
Ở lì đất khách Trường An
Thẹn mỗi mục túc trên bàn bác ăn

tửu tận tình do tại