Chàng cắm mạ, nấu rau lê em đến
Kêu chàng ngừng, tạm bước xuống thuyền trà
Chàng trong ruộng gặp nhau khi chiều xuống
Rồi cưỡi thuyền chàng đi mất năm xa

tửu tận tình do tại