Gió thu chài gõ vẳng trên sông
Lòng khách xa quê rộn nhớ mong
Muôn dặm đất trời trên sóng nước
Trăm năm nắng gió mấy trùng dương?
Khói lồng lá biếc vùng Qua Bộ
Thành đứng non vây phủ Kiến Khang
Thẳng đến Chân Châu đông rẽ xuống
Đèn soi khuya khoắt ngủ Duy Dương

tửu tận tình do tại