Ngâm mỗi mình thôi mãi cũng buồn
Cùng ai đón tết ở Trường An?
Đã tròn số quẻ tăng thêm lão
Sắp đến đầu năm lại gặp xuân
Tiếng khóc vọng ồn thương bé gái
Lệ tuôn hầu cạn nhớ song thân
Trước đèn lại chữa thêm tờ nháp
Năm mới dâng xin để được nhàn

tửu tận tình do tại