Dâu chớm xanh khi thuỳ dương đậm sắc
Gái nhà nông vui với tuổi thanh xuân
Cúng ôn dịch thường giết dê nấu lợn
Bái thổ thần lại đánh trống đốt hương

tửu tận tình do tại