Xuân rực rỡ hơn cỏ sông lan bãi
Hết cau mày bến vắng núi xa xôi
Chốn Trường An ai ngắm bông tơ liễu
Chết nhàn người hái hoa quả núi đồi

tửu tận tình do tại