Chàng chưa về cảnh nhà nông xuân hết
Thử áo hoa mưa mát cạnh ao con
Dâu hết xanh tằm cũng vừa lớn tới
Trĩ bay đi lúa mạch tuổi vừa tròn

tửu tận tình do tại