Trên rêu chống gậy bước chân lười
Vắng vẻ trời mưa hũ rượu vơi
Miệng mở chỉ ưa lòng tự nói
Cửa cài chẳng hỏi khách nào chơi
Lòng buồn có đạo đem che vụng
Quan khéo gặp thời tự nẩy tài
Thử hỏi bạc đầu đời lọng mũ
Không ngờ nhau lẫn đã bao người?

tửu tận tình do tại