Cắm thoa cây tóc xanh tròn hai búi
Giày ủng hồng xiêm lục mới tân trang
Gái thành Trà chính là a di cũ
Dạy đám em bài hát Sở nghe vang

tửu tận tình do tại