Nước xuân lũ đá ngổn ngang bờ suối
Khi vượt dòng chàng cẩn thận đấy nha
Đừng cho rằng sông Trà Lăng nước cạn
Năm tới này bình địa nổi phong ba

tửu tận tình do tại