Cỏ mọc xanh mộ vàng tiền giấy trắng
Lửa cây vông khói liễu rạng thanh minh
Gái Sở chẳng biết đánh đu đùa bỡn
Tay cặp nhau đi trên cát gót xinh

tửu tận tình do tại