Vòng quanh cây nước khe nam khe bắc
Cửa động xanh hoa đào nở mấy lần
Hàng phong cao quỷ nhập trời mưa lớn
Tiên cây đi, trên mặt nước sấm vang

tửu tận tình do tại