Nghê Nhạc 倪岳 (1444-1501) tự Thuấn Tư 舜咨, người Thượng Nguyên (nay là Giang Tô, Nam Kinh), tổ tịch ở Tiền Đường, Chiết Giang, đỗ tiến sĩ năm 1464, thụ chức biên tu ở Hàn Lâm viện, rồi lên làm Lễ bộ hữu thị lang, sau trở thành Lễ bộ thượng thư, chuyển qua làm Binh bộ thượng thư, Lại bộ thượng thư. Tháng 10 năm 1501 qua đời, tác phẩm có Thanh Khê mạn cảo 青溪漫稿.