Âm u chiều nổi tiếng kèn,
Trên thuyền trống vẫn không ngừng đánh vang.
Ba dặm đến huyện Đông Quang,
Là lúc tan sở quan lang cho về.

tửu tận tình do tại