Thôn trang đường sá tiêu điều,
Đồn Vệ Uý núp bóng chiều liễu thâm.
Thành ba mươi dặm sau lưng,
Trăng trong gió lạnh tiễn chân hôn hoàng.

tửu tận tình do tại