Ơn sâu từ mẫu khó tìm,
Nghiêm đường còn cách đoạn vòng bên sông.
Lệ trào đổ xuống gió đông,
Ruột đơn chín khúc chất chồng ngổn ngang.
Mịt mờ ba chục niên quang,
Bình thường tâm sự miên mang ưu phiền.
Nói cùng tuyết ở trên hiên,
Đừng theo gió đổ ngả nghiêng trắng đầu.

tửu tận tình do tại