Dương liễu xanh tươi phẩy nước đều,
Khắp đoạn đê đầy phu kéo ghe.
Đẩy thuyền bỗng thấy trời trăng sáng,
Quạ kêu du tử lắng buồn nghe.

tửu tận tình do tại