Cắm đầy liễu mới khắp bờ sông,
Cắm đã thành hàng lại ngóng trông.
Quan hà liễu phẩy trên mặt nước,
Xa nhau ruột chín khúc chất chồng.

tửu tận tình do tại