Dưới đê liễu rủ nước mênh mông,
Chưa đi hoặc sắp, đều đau lòng.
Cao đường chỉ muốn người về sớm,
Ngóng thuyền từng bữa tại đầu sông.

tửu tận tình do tại