Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Kim Tông (1 bài)
- Chúc Doãn Minh (5 bài)
- Thiệu Bảo (1 bài)
- Lý Đông Dương (16 bài)
- Trình Mẫn Chính (1 bài)
Tạo ngày 28/01/2019 08:49 bởi tôn tiền tử
Dương Nhất Thanh 楊一清 (1454-1530) tự Ứng Ninh 應寧, hiệu Thạch Tông 石淙, Toại Am 邃庵, là đại thần nhà Minh, người An Ninh, Vân Nam, tiến sĩ năm Thành Hoá thứ 8, từng qua các chức tuần phủ Thiểm Tây, tổng chế quân vụ Diên Tuy, Ninh Hạ, Cam Túc. Nhân có tội với Lưu Cận, một tên hoạn quan có quyền thế, ông bị hạ ngục suýt chết. Lưu Cận bị giết, ông làm đến thượng thư bộ Lại, đại học sĩ viện Vũ Anh, tham dự cơ vụ. Năm đầu Gia Tĩnh thăng đại học sĩ viện Hoa Cái, đứng đầu nội các. Tác phẩm có Thạch Tông loại cảo.