田家

父耕原上田,
子耡山下荒。
六月禾未秀,
官家已修倉。

 

Điền gia

Phụ canh nguyên thượng điền,
Tử sừ sơn hạ hoang.
Lục nguyệt hoà vị tú,
Quan gia dĩ tu thương.

 

Dịch nghĩa

Cha cày ruộng trên bình nguyên,
Con bừa đất hoang dưới chân núi.
Tháng sáu lúa còn chưa ra hoa,
Nhà quan đã cho sửa soạn nhà kho thu lúa.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cha cày ruộng ngoài đồng
Con bừa đất núi hoang
Lúa chưa hoa tháng sáu
Quan đã sửa kho xong

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cha cày ruộng ngoài đồng
Con bừa đất chân núi
Tháng sáu lúa chưa bông
Quan sửa kho thu vội

Chưa có đánh giá nào
Trả lời