Kể khi ao cá với vườn cau
Trồng cấy siêng năng cũng đã giàu
Đỏ rỡ bên đê hàng lúa bắp
Xanh rì bãi cát mấy ngàn dâu
Ơn trời đổ xuống mưa như mỡ
Lộc đất đùn lên ruộng cũng màu
Phong vị điền gia coi cũng thú
Mùa nào thức nấy chuối cam rau


Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004