Nửa nơi thành thị nửa thanh u,
Dưới nước trên mây giữa khói mù.
Đá trắng mờ rêu phai nét mực,
Cúc vàng lẫn cỏ nhuộm màu thu.
Hỏi người động chủ giờ đâu vắng,
Ngắm cảnh chùa tiên cũng muốn tu.
Bể nổi dâu chìm chừng mấy độ,
Bức tranh sơn thuỷ hãy còn ru.


Khảo dị: Bản trong Hương vườn cũ (Quách Tấn, NXB Hội nhà văn, 2007)
Nửa phần thị tứ nửa thanh u,
Dưới nước trên non giữa khói mù.
Đá trắng mờ rêu phai nét mực,
Cúc vàng lẫn cỏ nhuộm màu thu.
Hỏi người chủ động giờ đâu vắng,
Thấy cảnh chùa tiên cũng muốn tu.
Bể nổi dâu chìm đà lắm cuộc,
Bức tranh sơn thuỷ dễ sờn ru.
Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004